AW_Nabsolute-FB COVER.png

Shield & Shield+ Protecting Spray

นวัตกรรมที่เป็นทางเลือกของหน้ากากทางการแพทย์ที่ขาดแคลน

spray

protecting

Shield

spray

protecting

Shield+

shieldplus.png
shield.png

เพิ่มประสิทธิภาพการกรอง

ป้องกันฝุ่น

ป้องกันน้ำและละอองฝอย
จากการไอหรือจาม

ปลอดภัยต่อระบบทางเดินใจ

เพิ่มประสิทธิภาพการกรอง

ป้องกันฝุ่น

ปลอดภัยต่อระบบทางเดินใจ

green.png

Save the Earth

  นวัตกรรมทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างเสริมความปลอดภัยให้ทุกคน

  • แก้ปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัย

  • ลดขยะจากหน้ากากใช้แล้วทิ้ง

  • ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดหน้ากากซึ่งจัดเป็นขยะติดเชื้อ

  • ลดความเสี่ยงในการสัมผัสโรคของผู้ที่จัดการกับขยะติดเชื้อ

nAB LAB

การให้บริการทดสอบจำเพาะทางวิทยาศาสตร์

655733.jpg
655730.jpg
655736.jpg

ข่าวสาร

1/15

แกลลอรี่

- CTO & Co-fouder

บริษัท แนบโซลูท จำกัด -

310734.jpg

ทีมวิจัยเรามีการพัฒนาพอลิเมอร์ที่ใช้ทางยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพอยู่แล้ว เราเลยนำเทคโนโลยีที่เราคุ้นเคยออกมา เพื่อหวังจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสถานการณ์ในตอนนี้ของประเทศให้ดีขึ้นได้ค่ะ

อาจารย์แอม

ผศ. ภญ. ดร. จิตติมา ลัคนากุล

- CTO & Co-fouder บริษัท แนบโซลูท จำกัด -

อาจารย์แอม

ผศ. ภญ. ดร. จิตติมา ลัคนากุล

ภญ. พุทธิมน ศรีบนฟ้า

- ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท แนบโซลูท จำกัด -

448886.jpg

เราตั้งใจให้งานวิจัยเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน

งานวิจัยดีๆไม่ควรอยู่แต่ในห้องแลป แต่ควรเป็นสิ่งที่ทุกคนจับต้องได้ และใช้เพื่อแก้ปัญหาของคนหมู่มากได้จริง

ภญ. พุทธิมน ศรีบนฟ้า

- ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท แนบโซลูท จำกัด -

นสภ. ณิชาภัทร ตั้งทวีสุข

- COO บริษัท แนบโซลูท จำกัด -

311043.jpg

จากการทำงานร่วมกับอาจารย์แอม
ทำให้ได้เห็นงานวิจัยที่ดีแล

หลากหลาย คงเป็นการดีหากเราสามารถพัฒนาต่อยอดงานวิจัยนั้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม

นสภ. ณิชาภัทร ตั้งทวีสุข

- COO บริษัท แนบโซลูท จำกัด -