nabsolute

20200411_200412_0007.jpg

เกี่ยวกับเรา

    บริษัท แนบโซลูท จำกัด เป็นบริษัทสตาร์ทอัพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ก่อตั้งโดยทีมงานวิจัยที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านชีววัสดุศาสตร์ และการผลิต

ระดับอุตสาหกรรม

    โดยมุ่งเน้นการคิดค้น วิจัย พัฒนา ผลิตภัณฑ์ และบริการที่เป็นนวัตกรรม

เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะขับเคลื่อนงานวิจัยใน

ห้องปฏิบัติการให้ออกสู่สังคม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง และแก้ไขปัญหา

ด้านสาธารณสุขในปัจจุบัน

   

    ด้วยความตั้งใจที่จะปลดล็อคทุกข้อจำกัดในการพัฒนายา และการรักษาทางการแพทย์ ให้มีการพัฒนาก้าวกระโดดไปอีกขั้น ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงในวงการวิจัยเท่านั้น แต่เป็นนวัตกรรมที่ออกมาสู่ตลาด และประชาชนสามารถจับต้องได้และใช้ประโยชน์ได้จริง โดยนำการดัดแปลง ปรับปรุงในพอลิเมอร์ชีวภาพ (biopolymer) มาใช้