การส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังจากเงินบริจาคสมทบทุนโครงการเทใจ

   เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 บริษัทแนบโซลูทและคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ส่งมอบสเปรย์เพิ่มประสิทธิภาพหน้ากากผ้า ป้องกันไวรัสโควิด-19 และฝุ่นจิ๋ว ให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา รับมอบโดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาการระบาดไวรัสโควิด-19

ภาพการส่งมอบสเปรย์เพิ่มประสิทธิภาพการกรองของหน้ากากผ้า ให้แก่ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) และบุคลากรผู้ให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ 

   นวัตกรรมที่เป็นทางเลือกของหน้ากากทางการแพทย์ที่ขาดแคลน

   ช่วยแก้ปัญหาและบรรเทาสถานการณ์โรคติดต่อ

เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย

   เพราะเราอยากพางานวิจัย มาอยู่ใกล้ประชาชน

เมนู

ติดต่อเรา

บริษัท แนบโซลูท จำกัด

082 325 7279

nabsolute.th@gmail.com

ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนน พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330